aktualizováno: 04.12.2022 15:23:44 

S L A V A   I S U S U   CH R I S T U!

 

První  sv. přijímání 2022

FOTO ZDE

Za fotky děkujeme paní Jaroslavě Šimkové.

 

Celoexarchátní mariánská pouť na Svatou Horu 2022


V sobotu 4. června 2022 proběhla za hojné účasti věřících tradiční celoexarchátní mariánská pouť na Svatou Horu u Příbrami. Archijerejskou sv. liturgii sloužil biskup-apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko

Mikuláš 2021
 
 

FARNÍ DEN 2021

FOTO ZDE

Za krásne fotky děkujeme paní Jaroslavě Šimkové

 

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMANÍ 27. 6.. 2021

FOTO ZDE

Svátost křtu a myropomázaní

V neděli před povýšením Svatého Kříže 13.9. 2020 navštívil apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko řeckokatolickou farnost v Hradci Králové a při Bohoslužbě, za hojné účasti naší farní rodiny,
udělil svátost křtu a myropomazání katechumenům Martinovi a Zdeňkovi. Oba se na přijetí svátostí po dobu katechumenátu připravovali a jejich křest byl pro celou farnost velkou radostí!
Za krásne fotky opět děkujeme paní Jaroslavě Šimkové.
 

foto ZDE

 

FARNÍ DEN 2020

V neděli 6. září se naše farnost tradičně setkala na farním dni. Ten je skvělou příležitostí poznat se lépe s ostatními lidmi z farnosti, navázat nová přátelství a pobavit se při dobrém jídle a pití. Naše setkání proběhlo již po osmé, letos na krásném místě v lesním altánu u Hradce Králové. Přišlo přes šedesát farníků, dospělých i dětí, kteří si pochutnali na grilovaném mase, připravených salátech, buchtách a dalších pochoutkách. Děti si skvěle pohrály na dětském hřišti a nejen ony se pobavily u kouzelnického vystoupení o. Adriána. Bohu díky za možnost se setkat a za dobrou náladu a krásné počasí, které nás celý den doprovázely.

foto ZDE

 

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2019
Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl: "Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Mt 18,2-3


První svaté přijímání je okamžik, kdy se děti samy za sebe ve víře poprvé vážně rozhoduji. Nemá být jenom ojedinělou dětskou náboženskou slavností, za niž už žádný svátostný život neexistuje, ale naopak má být bránou do svátostného života. Je velmi důležité aby děti pochopily koho budou přijímat. Jen tak je šance že to nebude první a zároveň poslední svaté přijímání, ale první v té dlouhé řadě. Samozřejmě se počítá s tím, že dítě vnímá eucharistii úměrně věku a že se jeho přístup a život s Kristem bude vyvíjet. První svaté přijímání našich dětí může být i pro nás připomenutí, abychom si znovu uvědomili, koho každou neděli přijímáme.
Dne 2. června 2019 v neděli Svatých Otců 1 všeobecného koncilu navštívil apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko řeckokatolickou farnost v Hradci Králové. V kapli sv. Josefa sloužil pro věřící slavnostní liturgii, při které přistoupili k prvnímu svatému přijímání Marie, Anežka, Vanessa, Lilien, Andrey, Serhij a Tobiáš.
Poté následovalo setkání farnosti s biskupem a společný oběd. Pro děti a věřící by

 

https://photos.app.goo.gl/iiEtH418Fc3DWMJP7

 

 

Radost a naděje v řeckokatolických vánocích

V pořadu studia Vojtěch nám děkan řeckokatolické církve v Hradci Králové Adrián Kostilnik a paní Monika Kalin přiblíží, jak se věřící této denominace připravují na Vánoce, jak slaví vánoční svátky a seznámí nás také se zvyky a odlišnostmi ve slavení oproti západnímu obřadu. Sami také zazpívají ukázky vánočních písní z byzantské liturgie.

ZDE

 

Sv. Mikuláš v naší farnosti /2018/

V neděli jsme uvítali v naší farnosti důležitou návštěvu, kterou s velkým napětím očekávaly především děti.

Píseň "O, kto, kto Nikolaja ľubiť" k nám přivedla sv. Mikuláše!

Pěkně si s námi popovídal, a protože jsme všichni hodné a milované děti Boží, všechny nás obdaroval.

Pouť na Sv. Horu u Příbrami 2018

 
 
 
 
 
 
První svaté přijímání a pastorační návštěva o. biskupa Ladislava v Hradci Králové
Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl: "Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Mt 18,2-3
První svaté přijímání je okamžik, kdy se děti samy za sebe ve víře poprvé vážně rozhoduji. Nemá být jenom ojedinělou dětskou náboženskou slavností, za niž už žádný svátostný život neexistuje, ale naopak má být bránou do svátostného života. Je velmi důležité aby děti pochopily koho budou přijímat. Jen tak je šance že to nebude první a zároveň poslední svaté přijímání, ale první v té dlouhé řadě. Samozřejmě se počítá s tím, že dítě vnímá eucharistii úměrně věku a že se jeho přístup a život s Kristem bude vyvíjet. První svaté přijímání našich dětí může být i pro nás připomenutí, abychom si znovu uvědomili, koho každou neděli přijímáme.
Dne 27. května 2018 v neděli Všech svatých navštívil apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko řeckokatolickou farnost
v Hradci Králové. V kapli sv. Josefa sloužil pro věřící slavnostní liturgii, při které přistoupili k prvnímu svatému přijímání Barbora, Myroslav, Silvio a Sára.
Poté následovalo setkání farnosti s biskupem a společný oběd. Pro děti a věřící bylo prožití prvního svatého přijímání
a návštěva o. biskupa Ladislava velkou milostí.
 
https://farnosthk.wbs.cz/dsc_0635.jpg

 

PASCHA V HRADCI KRÁLOVÉ 2018

 

 

Při svaté liturgii v kapli svatého Josefa v Hradci Králové v pátek 13. 10. v 17 hod., 

jsme úctili sochu Panny Marie Fatimské a

 ZASVĚTILI NAŠÍ FARNOST NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

Z rozhodnutí Svatého Otce Františka, jsou věřící, kteří se zbožností uctí sochu Panny Marie Fatimské,

obdarováni plnomocnými odpustky ve výroční dny Zjevení P. Marie Fatimské(13.den v měsíci od května do října 2017),

za splnění obvyklých podmínek-svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba  na úmysl Sv. Otce.

 

 

„Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko!“
Slovy této antifony, kterou se po staletí modlí církev Kristova, obracíme se dnes z naší farnosti k tobě, Matko, kdy s celou církví vzdáváme chválu tvému Neposkvrněnému Srdci. Ve zvláštním svazku tvoříme jedno tělo a jedno společenství, jako z vůle Kristovy apoštolové tvořili jedno tělo a jedno společenství s Petrem. Předmětem tvé lásky a tvé starostlivosti je každý národ, každá farnost, každý člověk. Sestře Lucii ve Fatimě jsi ukázala své Neposkvrněné Srdce a řekla jsi jí: „Mé Srdce se stane tvým útočištěm a cestou, která tě povede k Bohu.“ Totéž dnes říkáš každému z nás. A my vnímáme, jak velmi potřebujeme tvé Srdce, Maria, tuto novou Archu, v které se můžeme zachránit před rozbouřenými vodami hříchu a od smrti pod jejich přívalem.

A proto, Matko lidí a národů a Matko naší farnosti, která znáš všechna naše utrpení a naše naděje, ty, která mateřsky vnímáš všechny naše zápasy mezi dobrem a zlem, mezi světlem a temnotami, vyslyš naše volání, které z vnuknutí Ducha Svatého zaměřujeme přímo k tvému Srdci: obejmi svou láskou Matky a Služebnice Páně naši farnost, všechny lidi v ní žijící, které ti svěřujeme a zasvěcujeme, plni důvěry ve Tvou milosrdnou lásku.

„Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko! Nezamítej v potřebách proseb našich!“

Nuže, před tebou, Matko Kristova, před tvým Neposkvrněným Srdcem chceme se dnes s celou farností spojit v tom zasvěcení, jimž se z lásky k nám zasvětil tvůj Syn svému Otci, když řekl: „Pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě“ (Jan 17,19). Chceme se v tomto zasvěcení spojit se svým Vykupitelem. V jeho Božském Srdci nachází toto zasvěcení sílu k dosažení odpuštění a smíru. Síla tohoto zasvěcení ať trvá po všechny časy a objímá všechny lidi v této farnosti žijící, ať přemáhá každé zlo, jež kníže temnot je s to zasadit do lidského srdce a do jeho dějin a jež skutečně vzbudil v naší době.

Jak hluboce cítíme potřebu tohoto zasvěcení celé naší farnosti, zasvěcení uskutečňované v jednotě s Kristem!  Nade všechno tvorstvo buď velebena ty, Služebnice Páně, která jsi uposlechla Boží volání v nejhlubší míře. Buď pozdravena ty, která jsi zcela spojena s vykupitelským zasvěcením svého Syna. Matko církve, osvětluj Boží lid na cestě víry, naděje a lásky. Osvěť naši farnost a pomáhej nám žít své vlastní křestní zasvěcení, v plné věrnosti Kristu a jeho církvi. Když ti, Matko, svěřujeme svou farnost a všechny lidi v ní, svěřujeme ti při tom také toto zasvěcení a klademe je do tvého mateřského Srdce. Neposkvrněné Srdce! Pomoz nám překonat nebezpečí zla, které se tak snadno zakořeňuje v srdcích dnešních lidí a které ve svých nedozírných důsledcích zatěžuje současný život a zdá se, že chce zatarasit cestu k budoucnosti.

Od hladu a války, vysvoboď nás!

Od hříchů proti lidskému životu už od jeho prvního počátku, vysvoboď nás!

Od nenávisti a pohrdání důstojností Božích dětí, vysvoboď nás!

Od jakékoliv nespravedlnosti ve společenském životě, vysvoboď nás!

Od lehkomyslného přestupování Božích zákonů, vysvoboď nás!

Od pokusů rozrušit v srdcích lidí pravdu o Bohu, vysvoboď nás!

Od ztráty rozlišování dobra a zla, vysvoboď nás!

Od hříchů proti Duchu Svatému, vysvoboď nás!

Vyslyš, Matko Kristova, toto volání naplněné bolestí všech lidí! Naplněné bolestí celé společnosti!

Pomáhej nám silou Ducha Svatého přemáhat všechen hřích: hřích člověka a „hřích světa“, hřích v jakékoliv podobě. Ať se znovu ukáže v dějinách světa nekonečná spásná síla vykoupení: síla milosrdné lásky! Kéž zastaví zlo! Kéž promění lidská svědomí!

Ve tvém Neposkvrněném Srdci kéž se ukáže všem světlo naděje! Amen.


 
FARNÍ DEN 2017
 
 

Připravujeme fotogalerii...

 

Pouť na Sv. Horu u Příbrami 2017
 
 
 
PASCHA 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Společná fotografie kněží Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve
v České republice pořízená v katedrále sv. Klimenta po liturgii strastného týdne,
při které biskup žehná svaté myro...

FARNÍ DEN 2016

...byl plný slunce, vůně grilovaného masa a klobás, opečených špekáčků, výborných salátů, buchet a dortů, trhání švestek, malování po chodníku, létání stíhaček, kouzelnického vystoupení, hledání pokladu, hraní, dětského smíchu, přátelských setkání a povídání...

První neděli v září jsme si prostě na farní zahradě opět krásně užili!

Bohu díky!

a

Díky všem, kteří se zúčastnili!

Pouť na Sv. Horu u Příbrami 2016

 
Dne 10.4. 2016 navštívil apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko
řeckokatolickou farnost v Hradci Králové a při nedělní Bohoslužbě,
za hojné účasti naší farní rodiny,
udělil svátost křtu a myropomazání katechumenům Tereze, Aleši a Jaroslavovi.
Všichni tři se na přijetí svátostí po dobu katechumenátu připravovali
a jejich křest byl pro celou farnost velkou radostí!
 

 

 

FARNÍ DEN 2015

V minulých dvou letech se naše farnost jednou ročně setkala na farním dnu, a protože setkání to bylo opravdu příjemné, s radostí jsme ho letos - můžeme říct, již tradičně - zopakovali první zářijovou neděli.

Pochutnali jsme si na grilovaném mase i špekáčcích a každý z farníků přispěl do společné tabule i saláty, buchtami a dalšími dobrotami. Došlo tedy i na výměnu receptů a kromě příjemné zábavy pobavilo jistě nejen děti i kouzelnické vystoupení o. Adriána. Děti se zúčastnily také hry o poklad a i když nám letos počasí příliš nepřálo, panovala výborná nálada.

Velké díky patří všem, kdo čímkoliv přispěli do společné tabule, za dobrou náladou a pomoc při přípravě a úklidu.

Těšíme se opět za rok na dalším farním dnu... nebo už tuto neděli na sv. liturgii.

 

 

 

 

FARNÍ POUŤ DO ROKOLE

V sobotu 8. 8. 2015 slavila naše farnost pouť na Mariánském poutním místě v Rokoli.

Pouť začala společným růžencem a v 10.30 h pokračovala svatou liturgií.

Po svaté liturgii jsme sešli k rokolskému prameni, u kterého jsme si udělali malý piknik.

 

Rokole leží nedaleko Bohdašína na severozápadním okraji Orlických hor a je jeho správní součástí.

Podle legendy zabloudilo ve zdejších hlubokých lesích (rokli) děvčátko. Ve velké tísni se obrátilo o pomoc k Panně Marii.

Ta se dívce zjevila a vyvedla ji za ruku z lesa ven. V místě zjevení vytryskl pramen a vznikla tu studánka,

později zde vystavěli dřevěnou kapli, která byla v roce 1859 nahrazena kaplí zděnou.

V roce 1930 dal továrník Přibyl postavit kostel. Vedle kostela stojí dřevěná stavba Lorety,

kde můžeme vidět obrazy sedm bolestí Panny Marie v podání lidového umělce.

Po pádu totality byla v Rokoli postavena a 19.7.1997 posvěcena první originální svatyně v Čechách

- kopie původní kapličky v Schönstattě. Je to 143. schönstattská kaplička na světě a nese ideál - poslání Betléma.

Tři roky na to byl dobudován v její blízkosti provinční dům, kde v současné době žije asi 20 sester, většinou už starších a nemocných.

 

V neděli 14. června 2015 přijaly v kapli sv. Josefa tři naše děti své první sv. přijímání. 

Byl to jejich velký den, na který se velmi těšily a také pilně připravovaly.

V neděli se v kapli sešli jejich rodiče, příbuzní a celá farnost,

aby s nimi prožili tento velký okamžik.

 

 

V sobotu 31. 5. 2015 v kapli sv. Jesefa se konala farní duchovní obnova na téma:

LITURGIE - OBĚŤ NOVÉHO ZÁKONA“
Duchovní obnovu vedl o. Jiří Pleskač.

 
 
Kněží Apoštolského exarchátu spolu se svým biskupem setrvali několik dní
na duchovních cvičeních v Hejnicích, kterými je prováděl o. diakon Doc. Max Kašparů.

 

Dne 3. května 2015 sloužil o. Adrian Kostilník slavnostní svatou liturgii v kostele sv. Josefa v Dubenci u Dvora Králové na památku Aničky Tomanové - stigmatizované mystičky.  Po slavnostní liturgii byla před budovou bývalé fary odhalena pamětní deska upomínající na podivuhodný život Anny B. Tomanové.

 

Anna Bohuslava Tomanová, veřejnosti známá jako Anička Tomanová, členka III. řádu sv. Dominika, se narodila dne 8. listopadu 1907 v Pastvinách, farnost Klášterec nad Orlicí. Ve čtyřech letech při požáru sousedního stavení utrpěla úraz a postupně ochrnula.

Díky kněžím z Klášterce a okolí se jí dostalo náboženské výchovy. Postupně své utrpení spojovala s Kristovou obětí, až dne 9. června 1944 v návaznosti na primiční mši svatou svého bratra Bernarda obdržela stigmata na rukou, na nohou, v boku a na hlavě. Stigmata pravidelně krvácela, zejména když Anička v pátek prožívala v extázi Kristovo utrpení a podle očitého svědka také Kristovo bičování a na zádech se jí objevily krvavé rány. Anička nám září příkladem svých hrdinných ctností, potvrzených i mimořádným udělením stigmat. Rovněž vynikala v pokoře, poslušnosti a lásce k Ukřižovanému i k bližním. Sama sebe nepovažovala za nic a s oblibou se nazývala „chudobkou Ježíšovou“. Její láska k Pánu Ježíši byla naprosto jedinečná. Eucharistického Spasitele nazývala „Bílým Králem“, a dokud mohla, prodlévala před svatostánkem. Zvláštní úctu měla ke kněžím a někdy místo kněze viděla samotného Krista. Vnímala kněžské požehnání, i když žehnajícího neviděla. Když ji navštívil někdo se svě cením, rozlišila, zda se jedná o biskupa, kněze, nebo jáhna, přestože dotyčného neznala a on byl v civilním oděvu. Mezi její charismata patřilo i rozeznávání posvěcených předmětů.

Aniččina láska k Bohu se projevovala také tím, že své přirozené i mystické utrpení obětovala především za kněze a za svatost jejich života. Dále se obětovala za svobodu Církve a právě potlačovaných řeholí. Ležel jí na srdci i osud národa a to, aby lidé neznesvěcovali neděli prací. Trpělivě přijímala četné návštěvy a pro každého měla dobré a povzbuzující slovo. Když se dozvěděla o vážné nemoci druhých, mnohdy prosila Pána, aby mohla trpět místo nich, a bývala vyslyšena. Na úmysly svých bližních se za bezesných nocí modlila mnoho růženců. To mimo jiné dokazuje její oddanost Panně Marii. O hrdinných ctnostech Aničky svědčí i pražský kanovník Antonín Stříž, její poslední duchovní vůdce až do její smrti dne 29. března 1957. Ve své pohřební řeči vyzdvihl její pokoru, hrdinnou trpělivost, hluboce křesťanské smýšlení, láskyplné spojení s Kristem, něžnou oddanost Matce Boží, pohotovost k obětem za bližní.

Bůh za života i po smrti Aničku vyznamenával zázraky na její přímluvu a i dnes k jejímu hrobu přicházejí věřící, aby ji prosili o přímluvu, a bývají podivuhodně vyslyšeni. Když naše země byla v této smírné duši Bohem obdarována, vědomi si své odpovědnosti za Boží dary a majíce na paměti slova našeho Pána Ježíše Krista, že světlo se staví na podstavec, aby svítilo všem v domě, sdružujeme se kolem Anny Bohuslavy Tomanové, abychom ji uváděli ve známost k duchovnímu prospěchu jednotlivců i celého národa.

P. Filip M. Antonín Stajner

 
PASCHA V HRADCI KRÁLOVÉ 2015
 
 
 
 
V neděli 8. 2. 2015 jsme ve svátosti křtu a myropomazání
přivítali nového člena naší církve a farnosti, Filipa.
Křest a myropomazání udělil o. Martin Kostilník ze Slovenska, který měl i duchovní slovo.
Novopokřtěnému Filipovi na nnohaja i blahaja lita!
 

 

 

FARNÍ DEN ŘECKOKATOLICKÉ FARNOSTI HRADEC KRÁLOVÉ 2014

Farnost je jedna velká rodina a každá správná rodina se má jednou za čas sejít a radovat se z toho, že je spolu. A k tomu v rodině jménem Farnost slouží právě Farní den – setkat se i mimo zdi kostela, lépe se poznat, pobavit se, něco dobrého pojíst a popít. Je to vlastně farní slavnost, a tedy slavnost nás všech. Každý známe své chyby a nedostatky. Přesto, a právě proto, buďme Pánu vděční za dar společenství farnosti, za to, že si můžeme lidsky i duchovně pomáhat.

Při našem druhém setkání v neděli 7. září nás na farní zahradu přišlo 70 farníků a hostů. Dospělí si pochutnali na grilovaném mase, špekáčkách a připravených salátech a buchtách, děti se skvěle hrály. Nálada byla výborná a a skvělé počasí nám náladu ještě zlepšovalo. Snad nejlépe o tom vypovídá naše fotogalerie:

Děkujeme všem, kdo čímkoliv přispěli do společné tabule, za dobrou náladou a pomoc při přípravě a úklidu.

A těšíme se opět za rok na dalším farním dnu... nebo už tuto neděli na sv. liturgii.

 
 
První svaté přijímání a pastorační návštěva o. biskupa.
 
Dne 8. června 2014 na slavnost Sestoupení Svatého Ducha navštívil apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko řeckokatolickou farnost v Hradci Králové. V kapli sv. Josefa sloužil pro věřící slavnostní liturgii, při které přistoupilo pět kluků Tomáš, Samuel, Daniel, Šimon a Daniel k prvnímu svatému přijímání.
Poté následovalo setkání farnosti s biskupem a společný oběd. Pro věřící bylo prožití svátku Sestoupení Svatého Ducha, první svaté přijímání a návštěva o. biskupa velkou milostí.
 

 

Pouť řeckokatolíků na Svatou Horu

PDF Tisk Email

Dne 21. června 2014 se sešli na pouti na Svatou Horu řeckokatoličtí věřící z celých Čech. Přišly autobusy z Prahy, Hradce Králové, Liberce, Chomutova a také mnoho věřících auty z dalších měst Čech. Shromáždilo se jich tam asi čtyři sta spolu se svými knězi a svým biskupem Mons. Ladislavem Hučkem, který sloužil svatou liturgii a ve své homilii povzbudil věřící poukazem na potřebu upevňování rodiny pode vzoru Svaté rodiny a vyzval je, aby v Panně Marii, Matce Boží nacházeli pomoc a útočiště. V modlitbě akatistu, která následovala odpoledne, se tato výzva setkala s naplněním. Mnozí z účastníků také přistoupili  ke svaté zpovědi, aby se očistili od svých hříchů. Duchovně, v modlitbě ale i v družné atmosféře prožité chvíle na tomto posvátném místě zůstanou určitě v duších všech přítomných zdrojem povzbuzení a síly, aby mohli s láskou a dobrotou čelit dalším výzvám všedního dne.

 
 
 
Kněží apoštolského exarchátu se svým biskupem o strastném úterý 2014
v Katedrále sv. Klimenta v Praze
 
 

 

Sv. liturgie v Rokoli /2014/

 

Svátost křtu a myropomazání 17. 11. 2013 Benjamína Ruffra.

V neděli 17.11. 2013, jsme skrze svátost křtu a myropomazání přijali do Svaté církve a

z naší Hradecké farnosti již 50 Boží dítě.

 

 

Sv. Mikuláš v naší farnosti /2013/

V neděli jsme uvítali v naší farnosti důležitou návštěvu, kterou s velkým napětím očekávaly především děti.

Píseň "O, kto, kto Nikolaja ľubiť" k nám přivedla sv. Mikuláše!

Pěkně si s námi popovídal, a protože jsme všichni hodné a milované děti Boží, všechny nás obdaroval.

 

 

Sv. liturgie v Rokoli /2013/

 

F A R N Í   D E N  2 0 1 3

V mnoha farnostech je farní den již po řadu let nedílnou součástí života farnosti, v jiných farnostech se tradice farních dnů teprve začíná, třeba jako v naší.

Farnost je jedna velká rodina a každá správná rodina se má jednou za čas sejít a radovat se z toho, že je spolu. A k tomu v rodině jménem Farnost slouží právě Farní den – setkat se i mimo zdi kostela, lépe se poznat, pobavit se, něco dobrého pojíst a popít. Je to vlastně farní slavnost, a tedy slavnost nás všech. Každý známe své chyby a nedostatky. Přesto, a právě proto, buďme Pánu vděční za dar společenství farnosti, za to, že si můžeme lidsky i duchovně pomáhat.

Při našem prvním setkání v neděli 25. srpna nás na farní zahradu přišlo 37 farníků a hostů. Dospělí si pochutnali na grilovaném mase, špekáčkách a připravených salátech a buchtách, děti se skvěle sehrály a dokonce sami zorganizovaly hru pro dospěláky. Nálada byla výborná a ani občasný déšť nám ji nemohl zkazit. Snad nejlépe o tom vypovídá naše fotogalerie:

Děkujeme všem, kdo přispěli do společné tabule zeleninou, zmrzlinou, buchtami, ale i dobrou náladou a pomocí při přípravě a úklidu.

A těšíme se opět za rok na dalším farním dnu... nebo už tuto neděli na sv. liturgii.

 

 

Nedělní Sv. liturgie 2. 6. 2013 a svátost křtu - myropomázání Ellie Staňkové.

 
Pouť řeckokatolíků na Svatou Horu
 
Dne 22. června se uskutečnila už tradiční pouť řeckokatolíků z Čech na Svatou Horu. Přišlo víc než tři sta poutníků ze skoro všech farností v Čechách. Ústředním bodem programu byla svatá liturgie, kterou jako hlavní celebrant sloužil apoštolský exarcha. Mons. Ladislav Hučko. Ve své promluvě povzbudil přítomné, aby neunikali do virtuálních realit, které slibují nesplnitelné, ale zaměřili na napodobování Mariina života. Jen tehdy jejich život bude plný a šťastný, a to nejen v daném okamžiku ale trvale. Odpoledne po společné modlitbě akathistu se věřící duchovně povzbuzení Božím slovem a posílení svátostmi rozešli do svých domovů.
 
 
 
Velikonoční setkání biskupa a kněží
 

Dne 26. března 2013 se uskutečnilo v katedrále svatého Klimenta v Praze tradiční velikonoční setkání biskupa s kněžími exarchátu. Na liturgii biskup posvětil myro, které si pak kněží vzali do jednotlivých farností. Ve své promluvě biskup Mons. Ladislav Hučko povzbudil přítomné kněze k tomu, aby ještě horlivěji přistupovali k plnění svých závazků k Bohu i k bližním, aby nikdy nezanedbávali modlitbu, ale ani studium a praktickou přípravu na homilii a liturgii. Setkání pak pokračovalo společným obědem a družnou diskusí.

Převzato z www.exarchat.cz

 
 
Čtyřnásobné udělení svátostí křtu a biřmování
 
Je velikou radostí, když se v dnešní době obrátí dospělý člověk a uvěří ve zmrtvýchvstalého Ježíše Krista. Obzvlášť těší, když si zamiluje náš východní obřad a přijme svátost křtu a biřmování v naší řeckokatolické církvi.
Dne 9.12. 2012 při nedělní Bohoslužbě, za hojné účastí naší farní rodiny, přijali svátost křtu a biřmování bratři a sestry v Kristu Václav, Tomáš, Markéta a Anežka.
 

Sv. Mikuláš v naší farnosti /2012/

V neděli jsme uvítali v naší farnosti důležitou návštěvu, kterou s velkým napětím očekávaly především děti.

Píseň "O, kto, kto Nikolaja ľubiť" k nám přivedla sv. Mikuláše!

Pěkně si s námi popovídal, a protože jsme všichni hodné a milované děti Boží, všechny nás obdaroval.

 

POUŤ NA SVATÚ HORU U PŘÍBRAMI

Mariánská pouť českého vikariátu Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve se uskutečnila 23. června 2012 na Svaté Hoře. Byl to podle východního kalendáře svátek Bolestné Bohorodičky. Na této pouti se účastnili zástupci i celé autobusy z jedenácti farnosti na celém území Čech spolu se svými duchovnými (Praha, Mladá Boleslav, Pardubice, Hradec Králové, Liberec, Karlovy Vary, Plzeň, Tachov, Ústí nad Labem, České Budějovice, Chomutov). Všech účastníků bylo skoro čtyři sta. Program pozůstával z modlitby růžence, archijerejské liturgie, akathistu, uctívání milostné sošky Panny Marie. Apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko sloužil spolu s přítomnými kněžími archijerejskou liturgii, při které zpíval sbor svatého Vladimíra z prahy pod vedením profesorky Olgy Mandové. Ve své homilii biskup Ladislav poukázal na duchovní význam poutí a povzbudil přítomné, aby pěstovali mezi sebou přátelské kontakty a sdíleli podle svých možností i materiální starosti svých bližních. Vyzval je, aby naše srdce bylo vždycky tam, kde je i náš poklad; a náš poklad má být u Boha a bližních.  Po celou dobu byla možnost k přistoupení k svátosti smíření, kterou účastníci hojně využívali. Byla to už třetí pouť na tato místa, kam chodili kdysi naši předkové až z východu tehdejší Československé republiky a slavily se tady východní bohoslužby. 

 
Udělení svátostí křtu a biřmování dospělému
 
Je velikou radostí, když se v dnešní době obrátí dospělý člověk a uvěří ve zmrtvýchvstalého Ježíše Krista. Obzvlášť těší, když si zamiluje náš východní obřad a přijme svátost křtu a biřmování v naší řeckokatolické církvi.
Dne 15.4. 2012 na neděli Božího milosrdenství přijal svátost křtu a biřmování bratr v Kristu Daniel.
 
 
 
 

Myšlenka na den pro Radio Proglas od o. Kostilníka.
Datum vysílání:
neděle 19. 2. 2012 v 5.27, 11.57 a 17.55

http://www.proglas.cz/audioarchiv-detail/myslenka-na-den.html

 

https://farnosthk.wbs.cz/my_19_02_2012_adrian_kostilnik.mp3

 

 

Sv. Mikuláš v naší farnosti /2011/

V neděli jsme uvítali v naší farnosti důležitou návštěvu, kterou s velkým napětím očekávaly především děti.

Píseň "O, kto, kto Nikolaja ľubiť" k nám přivedla sv. Mikuláše!

Pěkně si s námi popovídal, a protože jsme všichni hodné a milované děti Boží, všechny nás obdaroval.

 
 
 
Duchovní cvičení kněží Apoštolského exarchátu  /převzato z www.exarchat.cz/
 

Ve dnech 3. - 7. října se kněží Apoštolského exarchátu spolu se svým biskupem Mons. Ladislavem Hučkem účastnili pravidelného duchovního cvičení, které dával vladyka Taras Senkyv, biskup ukrajinské řeckokatolické eparchie v městě Stryj.

 

 

 

 

 

Exarchátní pouť na Svatou Horu /převzato z www.exarchat.cz/
 
2. celoexarchátní pouť řeckokatolíků v České republice se uskutečnila na Svaté Hoře dne 28. srpna 2011 při příležitosti svátku Zesnutí Přesvaté Bohorodičky podle starého kalendáře. Účastnili se jí farníci se svými duchovními z Liberce, Chomutova, Plzně, Pardubic, Hradce Králové, Mladé Boleslavi, Mělníka a samozřejmě z Prahy. Účastníků bylo kolem 300 a po úmorných vedrech předcházejícího dne všichni byli velmi vděčni za změnu počasí, která pro tuto pouť bylo ideální. Hlavním celebrantem byl apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko. Spolu s ním koncelebrovali mons. Milan Hanuš, generální vikář, otec Mgr. Vasyl Slyvotskyj, biskupský vikář pro Ukrajince, o. mitrant Kornel Baláž a otcové Ludvík Šťastný, Igor Bibko, Ivan Semotyuk, Tomáš Mrňávek, Jaroslav Huljak a Adrián Kostilník. Ve své homilii se otec biskup Ladislav věnoval zdůraznění úlohy Matky Boží pro naši věčnou spásu a potřebě vybudování společného vědomí řeckokatolíků v České republice, pro které taková pouť je velmi dobrou příležitostí. Po společném obědě se poutníci ještě pomodlili hymnus Akatist k Matce Boží v ukrajinském jazyce a uctívali milostnou sošku Panny Marie. Všichni se rozcházeli s nadějí, že tato pouť se uskuteční i příští rok a že počet jejích účastníků bude stále narůstat.
 
 
 

Sčítání lidu 2011

Letos koncem března (26.) se uskuteční u nás a v celé Evropě sčítání lidu. Tato akce se koná jednou za deset let. Zdánlivě je to věc čistě technická a administrativní. Ale vypadá tak  jenom navenek. Víme například z minulého sčítání lidu, že počet věřících se bral dosti vážně, dělaly se rozbory příčin značného poklesu věřících, i když ve formulářích se udávalo, že jde o nepovinný údaj. Jenomže pak nač se to tam dává, když se to nebere vážně? Když už se tam něco dává, tak by to mělo být povinné s tím, že ne každý se chce (a musí) přiznat k nějaké víře či nevíře.

Údaj, který vznikne sečtením údajú ve vyplněných kolonkách, totiž v každém případě o něčem vypovídá. Vypovídá především o tom, kolik lidi vědomě vyplní svou příslušnost a kolika lidem je to buď lhostejno nebo jsou hledající. Jedna část těch, kteří rubriku nevyplní (a bude to asi většina), by se tedy mohla začlenit do kategorie lhostejných. A těch není - a předpokládám, že ani nebude - málo. Indiferentizmus je dnes velmi rozšířený.

V současném formuláři existují jenom tři kategorie, z nichž si člověk může zvolit (kromě možnosti vůbec neodpovídat): věřící patřící do nějaké církve anebo náboženského společenství; věřící nepatřící do žádné církve nebo náboženského společenství; a nevěřící. Chybí tam – podle nás – minimálně další dvě kategorie: lhostejní a hledající. Obě tyto kategorie by křesťany měly zajímat.

Vždyť každý přirozeně musí někam patřit. Nemůže někdo patřit „nikam“. Kdybychom chtěli, například, rozdělit lidi do kategorií podle místa bydliště, tak i ti, co nikde nebydlí, mají svou vlastní kategorii: bezdomovec patří do kategorie bezdomovců. A podobně ti, kteří se při sčítání lidu nikam nezařadí, se vnitřně ještě dále rozlišují: patří buď do kategorie nezařazených z vlastního rozhodnutí, tedy těch, kterým je to lhostejno, kterým je lhostejno nejen to, do které kategorie patří, ale je jim lhostejná i otázka existence Boha; jsou to lidé, kteří si tuto otázku zřejmě vůbec nekladou. Pak je tam ještě jedna  velmi proměnlivá ale hodnotná kategorie, a to jsou hledající, kteří se neodvažují zařadit se do nějaké pevné kategorie, protože ze současných jim nevyhovuje ani jedna. Oni budou tvořit určitě menší část nezařazených lidí, a o to vrtkavější.  

Proto asi by bylo vhodné – kvůli tomu, aby toto sčítání lidu mělo nějaký z tohoto hlediska širší význam – kdyby byly přidány ještě další skupiny lidí, a to lhostejní a hledající. Pak tam ale může být ještě jedna skrytá kategorie, a to lidi, kteří se bojí vyznat svou víru, jako důsledek neblahé zkušenosti nedávné minulosti, když byli pro víru perzekvováni. Ti se pak rozptýlí do některé ze čtyř posledních kategorií.

Řeckokatolické církvi jde o to, aby se objektivně zachytil stav současného náboženského vědomí lidí v České republice a podle toho jsme mohli nastavovat i naše evangelizační a pastorační programy. Letos se budou zjišťovat údaje nejen o občanech České republiky, ale o všech lidech nacházejících se v daný okamih na území republiky. Aby se nestalo, že mnozí lidé si budou myslet, že toto sčítáni je jenom formální věc a svou příslušnost k naší Církvi z rozmanitých banálních důvodů nevyplní, i když sami věřící - a mnohdy i dost aktivní - jsou. Víme, že evangelizační úsilí a jeho plody nezávisí především od nás, ale na prvním místě od Boží milosti a jeho požehnání. Vždyť se říká: Bez Božího požehnání marné je každé namáhání. Ale i my jsme povinni udělat všechno, co je v našich silách. Proto je třeba věřící povzbuzovat a vybízet, aby pravdivě vyplňovali celý formulář sčítaní lidu, protože od toho mohou v značné míře záviset další možnosti evangelizačního a pastoračního působení naší Církve v ČR.  

Převzato z www.exarchat.cz

 

Postní almužna


Motto: „Kdo se modlí, ať se postí, kdo se postí, ať je milosrdný.“


„Postní almužna je výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe tím, že pomáháme
druhým. V takto prožívané postní době je skrytý hluboký sociální rozměr naší křesťanské
víry. Proto postní almužna ani tak nemá být prostředkem k „léčbě našeho špatného
svědomí“, jako spíše výsledkem naší snahy napravit svůj dosavadní způsob života. Půst
totiž obnovuje naše duchovní síly a umožňuje nám vnímat Krista v potřebách našich
bližních, kteří jsou v nouzi.
Jak se lze připojit k Postní almužně a jejímu poselství? Je to zcela jednoduché.
V chrámu jsou k dispozici papírové kasičky. Jednu si odneseme domů a postavíme na
viditelné místo. Každý večer máme možnost do kasičky vložit finanční obnos podle svého
vlastního uvážení. Finanční prostředky by měly být výrazem našeho postního úsilí.
Případně by to mohly být peníze, které ušetříme, když se zřekneme něčeho, co
nepotřebujeme (alkohol, cigarety, internet, luxus, sladkosti atd.). Děti mohou vkládat do
kasičky i prosby za nemocné a trpící. Postní almužna se tak může stát příležitostí pro
formaci dětí při společné večerní modlitbě nebo postní katechezi v kruhu rodiny. Na
samotné kasičce je pak možno uvést na jaký účel mají být tyto prostředky ve farnosti
použity.“ (Kasičky je možno získat u oblastních ředitelů Charit, nebo na ústředí
Řeckokatolické charity v Praze.)

 

Oslavy 15. výročí založení AE

Dne 12. 3. 2011 v katedrále sv. Klimenta v Praze se uskutečnila Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého u příležitosti 15. výročí založení apoštolského exarchátu v ČR. Tuto liturgii celebroval apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko, který poukázal na postupný rozvoj řeckokatolické církve v ČR a zároveň vzdal Bohu díky za požehnání, kterým provází pastorační činnost duchovních.

Promluvu pronesl arcibiskup pražský Mons. Dominik Duka, který zdůraznil hluboké kořeny východního obřadu v Českých zemích od počátků cyrilometodějské mise, přes význačné panovníky pečující o byzantský obřad až do dnešních dnů, v nichž se Církev snaží nabízet duchovní podporu a východiska v životních obtížích všem lidem.

V závěru bohoslužby otec biskup Ladislav vyznamenal za zásluhy při rozvoji života AE titulem stavroforní protojerej Mons. Štefana Suchého, titulem protojerej o. Adriána Kostilníka, právem nosit nábederník  o. Ludvíka Šťastného, právem nosit stříbrný kříž o. Jiřího Floriana, o. Vasyla Gorblyanského, o. Jána Kočerhu, o. Tomáše Mrňávka, O. Adolfa J. Pleskače a o. Radima Tutra.

 

o. Adrián oslavil 30. narozeniny.

o. Adrián oslavil 30. narozeniny. Na mnohaja i blahaja lita.  Farnost darovala o. Adriánovi k narozeninám nová zlatá kněžská roucha, která budou v sobotu posvěcena

o. biskupem Ladislavem Hučkem. Všem úpřímné díky za tento krásny dar.

 

Liturgie sv. Jana Zlatoústého ke cti sv. Klementav Hradci Králové.

 

V sobotu 21. listopadu ke cti svátku patrona královéhradecké diecéze a apoštolského exarchátu sv. Klementa sloužili společně apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko a královehradecký diecézní biskup Mons. Dominik Duka s kněžími apoštolského exarchátu  liturgii sv.  Jana Zlatoústého v kapli sv. Klementa v Hradci Králové. Svatou liturgii, která byla v češtině, doprovodil svým zpěvem sbor z Chrudimi.

ZDE si můžete prohlednout foto.Duchovní cvičení kněží Řeckokatolické církve

Ve dnech 14. - 18. září 2009 se v Koclířově konali pravidelné duchovní cvičení pro kněze apoštolského exarchátu.Exercitátorem byl P. Bohumil Kolář. Duchovní cvičení kromě prohloubení jednoty s Bohem přispěla i k upevnění jednoty mezi knězi, aby vydáváné svědectví přitáhlo do řeckokatolické (a obecně katolické) církve co nejvíc hledajících a věřícím dalo příklad aktívní a praktické křesťanské víry.

Převzato z www.exarchat.cz                          

   

Pastorační návštěva o. biskupa ve farnosti Hradec Králové

Apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko vykonal dne 26. dubna 2009 pastorační návštěvu ve farnosti Hradec Králové. Přivítal ho místní
o. Adrián Kostilník. Svaté liturgie se účastnil i kanovník o. Zdeněk Novák a o. Josef Novák.
Sv. liturgie zanechala ve věřících krásne dojmy a radost z krásně prožité Eucharistické pobožnosti s pastýřem - biskupem.

FOTO

 

Duchovní cvičení Apoštolského exarchátu

Vednech 7. – 12. září 2008 se v Národním centru Fatimského apoštolátu v Koclířově u Svitav uskutečnily duchovní cvičení pro duchovní Apoštolského exarchátu v České republice. Exercicie vedl biskup -apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko na téma „Duchovní cesta s apoštolem Pavlem“.

                                                                                Převzato z www.exarchat.cz

 

Chaloupka 2008

Ve dnech 9. až 16. srpna proběhla na faře v Lochenicích chaloupka Vsetinské scholy. V úterý a čtvrtek byla v Lochenickém kostele sloužena řeckokatolická liturgie.

Děkujeme všem za skvělou náladu a za spoustu odvedené práce!

FOTO ZDE

 

  

Návštěva Bohoslovců z teologického konviktu a
narozeniny o. Adriána.
FOTO ZDE 
PASCHA 2008
 

foto zde
 

Apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko oslavil 60 letPřevzato ze stránek apoštolského exarchátu: www.exarchat.cz


Svátek Bohozjevení
Svěcení vody


foto zde


Vánoční Bohoslužba 2007
Duchovní cvičení kněží apoštolského exarchátu

   Ve dnech 22. - 26. října 2007 zúčastnili se kněží a někteří pastorační asistenti ročních duchovních cvičení, které letos vedl apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko. Tématem rozjímání a úvah byl mnohoznačný pojem řeči (řeč ticha, řeč stvoření, řeč těla, řeč slova-pravdy, řeč svědectví). Místem duchovních cvičení se letos stal Kapucínský klášter v Praze - Loretě.


 
Převzato ze stránek apoštolského exarchátu: www.exarchat.cz
   

 

Tomášova neděle 2007
Naši farnost navštivil o. Martin Kostilník ze Slovenska.Voskresenije Christovo 2007

Christos voskrese iz mertvych,smertiju smerť poprav,

i suščim vo hrobich život darovav.

Slavnostní svatá voskresná liturgie s posvěcením jídel. Foto zde
 

 


Velký pátek 2007
Blahoobraznyj Josif, s dreva snem prečistojeŤilo Tvoje,
plaščaniceju čistoju obviv i voňami, v hrobi novi pokrivpoloži.Foto zde
 

 

Liturgie sv. Jana Zlatoústého v předvečer svátku sv. Klimenta 2006

V předvečer svátku patrona královéhradecké diecéze apoštolský exarcha      
Mons. Ladislav Hučko spolu z generálním vikářem Mons. Milanem Hanušem
a kněžími apoštolského exarchátu a za účasti biskupa Mons. Dominika Duky a dalších kněží a věřících sloužil svatou liturgii v kapli sv. Klimenta v Hradci Králové. Svatou liturgii doprovodil svým zpěvem sbor
z Českých Budějovic pod vedením Mgr. Jany Zasiedko.

  Foto


 

Pastorační návštěva biskupa ve farnosti Hradec Králové

Apoštolskýexarcha Mons. Ladislav Hučko vykonal dne 9. října2006 pastorační návštěvu ve farnostiHradec Králové. Přivítal homístní o. Mgr. Adrián Kostilník vchrámě, který řeckokatolickécírkvi velkoryse nabídla kespoluužívání místní řimskokatolická dieceze, jejížpředstavitel, farář; o. Mgr. PetrBoháč, se také účastnilslavnostní liturgie a koncelebroval.